Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

go Het bevoegd gezag van Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen

black cock fuck movies Overwegende dat A van Eupen als praktijkhoudster verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling; meldt

follow site dat van de logopedisten die werkzaam zijn bij Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen op basis van deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief reageren op deze signalen;

dat Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen een meldcode wenst vast te stellen zodat de logopedist die binnen deze praktijk werkzaam is weet welke stappen van haar worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling;

dat Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen in deze code ook vastlegt op welke wijze de logopedist(en) wordt ondersteund;

watch dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex-) partners gezinsleden,

familieleden en huisvrienden;

dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder ook begrepen eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten;

dat onder logopedist in deze code wordt verstaan: de logopedist werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie zorg, begeleiding of een andere wijze van ondersteuning biedt;

dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de beroepskracht zijn professionele diensten verleent. In aanmerking nemende de Wet bescherming persoonsgegevens; de Jeugdwet; de Wet maatschappelijke ondersteuning [naam van overige wetten die in verband met de omgang met persoonsgegevens op de betreffende organisatie van toepassing zijn]; het privacyreglement van [naam organisatie].

Stelt de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld met het stappenplan bij signalen van kindermishandeling zoals vastgesteld door de NVLF in november, vast en neemt daarbij de hieronder genoemde verantwoordelijkheden in acht.

click here Verantwoordelijkheden voor de Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen voor het scheppen van randvoorwaarden voor een veilig werk- en meldklimaat.

Om het voor de logopedist mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt A. van Eupen als praktijkhoudster van Logopedie en Stottertherapie praktijk Elst-Nijmegen er zorg voor dat:

  • Binnen de praktijk en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven aan het doel en inhoud van de meldcode;
  • De logopedist voldoende kennis en vaardigheden ontwikkelt en deze ook op peil houdt voor het signaleren van kindermishandeling en het zetten van de stappen van de code;
  • Er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de logopedisten kunnen ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de code;
  • De meldcode aansluit op de werkprocessen binnen het werkveld van de logopedist;
  • De werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren aan de hand van protocollen en beleid betreffende kindermishandeling.

 

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.